ติดต่อผู้จัดทำ

ระบุพืช และบรรยายข้อมูลโดย:

ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวล
ปริญญาเอก เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
แพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.)
แพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ไทย (พท.ผ.)
(รับรองโดย สภาการแพทย์แผนไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี  34190
อีเมล์: pharmacom888@gmail.com,   sudarat.h@ubu.ac.th


Asst.Prof.Dr. Sudarat Homhual
(Ph.D., Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry)
Faculty of Pharmaceutical Sciences            
Ubon Ratchathani University
Warinchamrab District
Ubon Ratchathani, 34190 Thailand
Email: pharmacom888@gmail.com,   sudarat.h@ubu.ac.th

                     

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ปริญญาเอก เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี 34190
อีเมล์: rawiwun.k@ubu.ac.th

Assoc. Prof. Dr. Rawiwun Kaewamatawong
(Ph.D., Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Ubon Ratchathani University
Warinchamrab District
Ubon Ratchathani, 34190  Thailand
E-mail: rawiwun.k@ubu.ac.th

รองศาสตราจารย์  ดร. เภสัชกร บัญชา ยิ่งงาม
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเภสัชศาสตร์


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
อีเมล์: bancha.y@ubu.ac.th

 

Assoc. Prof. Dr. Bancha Yingngam

Ph.D , Pharmaceutical Sciences
Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Ubon Ratchathani University
85 Sathollamak Road, Muang Srikai,
Warinchamrab District, Ubon Ratchathani
34190 Thailand
E-mail: bancha.y@ubu.ac.th 

 

ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

(วท.ด. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาเภสัชวิทยา

(วท.ม. เภสัชวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
อีเมล์: nuttiya.w@ubu.ac.th

 

Asst. Prof. Nuttiya Werawattanachai,

    Ph.D , Biopharmaceutical Sciences
    Faculty of Pharmaceutical Sciences,
    Ubon Ratchathani University
    85 Sathollamak Road, Muang Srikai,
    Warinchamrab District, Ubon Ratchathani
    34190 Thailand
    E-mail: nuttiya.w@ubu.ac.th

               

                

อาจารย์เภสัชกร ณรงค์ชัย จักษุพา
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา
(ภ.ม. เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
อีเมล์: narongchai.c@ubu.ac.th
 
Narongchai Chaksupa,
Biopharmaceutical Sciences
Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Ubon Ratchathani University
85 Sathollamak Road, Muang Srikai,
Warinchamrab District, Ubon Ratchathani
34190 Thailand
E-mail:narongchai.c@ubu.ac.th
 

ผศ.ดร.กุสุมา  จิตแสง

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผศ.ดร. นิธิมา สุทธิพันธุ์

ผศ.ดร. สุวรรณา ภัทรเบญจพล

 

ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาว ศิริวดี  ศรีกงพาน
นาย ปฏิพล ลาภปรารถนา

นางสาว จิดาภา เอื้อตระการวิวัฒน์

นางสาว สรัลชนา การะเกษ

นาย ศุภเดช   วิสุทธิ   

นางสาว ปาลีรัตน์ พันธุ์ดี 


Copyright © 2010 phargarden.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting